woensdag 29 november 2023

Jaarverslag 2022 stichting “Kans voor Gambia”

Het bestuur van de stichting ‘Kans voor Gambia’ heeft in 2022 driemaal vergaderd, daarnaast hebben diverse bestuursleden 3 maal, in Gambia, een bijeenkomst gehad met het schoolbestuur van de “Fankanta Daycare and Nursery School”.

Door de corona en de economische gevolgen voor de bevolking was het ook dit jaar voor heel veel ouders moeilijk om het schoolgeld te betalen. Door de actie adopteer een leerling konden we in het schooljaar 2021-2022 voor 85 kinderen het schoolgeld betalen. Vele donateurs hebben aangegeven dat ze dit voor een of meerdere jaren willen voortzetten.
Doordat € 35,-- niet meer voldoende is om een kind een jaar lang naar school te laten gaan, is aan de donateurs gevraagd of het mogelijk is om deze steun om te zetten naar sponsoring van de school. De stichting vult voorlopig het tekort aan tot een jaarlijks vooraf vastgestelde hoogte.

Zowel in Nederland als in Gambia was het moeilijk om acties te organiseren. Gelukkig kon de challenge Antwerpen – Banjul doorgang vinden en hebben diverse sponsors en stichtingen ons ondersteund. Hierdoor kunnen we ook verder werken aan de uitbreiding van de school.

De schooldirecteur is definitief met pensioen gegaan en vervangen door een ervaren leerkracht die naast het lesgeven ruimte krijgt om de directietaken uit te voeren. Er is een managementstatuut opgesteld en een voltallig bestuur geïnstalleerd.

Naast het organiseren van het onderwijs hebben zij ook de taak om zelf ook inkomsten te genereren. Enerzijds door het innen van schoolgeld en anderzijds meer werk maken van de verkoop van kleding, verhuur van de 2 winkelruimtes en organiseren van acties. In de praktijk bleek dat er weinig vaart zat om zelf aan de slag te gaan.
Daarom is er in het voorjaar door 2 bestuursleden van de stichting een extra bezoek aan Gambia gebracht om met het nieuwe bestuur afspraken te maken over bovengenoemde punten en het aannamebeleid.

In ons streven om Fankanta over 7 jaar grotendeels (90%) zelfstandig te laten opereren boeken we nog steeds te weinig voortgang:

 • de huuropbrengst van de winkeltjes bij de school blijft achter bij de verwachting;
 • de schooldirectie dient consequenter te zijn in het aannamebeleid. Enerzijds zorgen dat het max. aantal leerlingen niet overschreden wordt en anderzijds consequenter zijn in het innen van het schoolgeld;
 • de verkoop van de kleren verloopt nog steeds niet naar wens. De nieuwe bestuursvoorzitter heeft aangegeven dit op te pakken;
 • er worden nog te weining activiteiten georganiseerd in Farato om geld te genereren.

In de komende periode staan we voor de uitdaging om:

In Gambia:

 • het bestuur het doorzetten van de ingezette acties;waar mogelijk, ondersteunen om de gemaakte toezeggingen na te komen;
 • de vervangend directeur de mogelijkheid te bieden om vervolgstappen te maken betreffende de kwaliteit van het onderwijs;
 • voldoende lesmateriaal beschikbaar te hebben;
 • de school uit te breiden met onderwijs voor oudere leerlingen;

In Nederland:

 • het bestuur met 2 leden uit te breiden;
 • het schoolbestuur van de de ‘Fankanta Daycare and Nursery School, waar mogelijk, te ondersteunenl
 • actief sponsors te werven.

Zowel in Nederland alsook in Gambia blijven we zoeken naar sponsors en het oppakken van diverse activiteiten om geld bijeen te krijgen. De uitbreiding van de school naar een volwaardige primary school wordt de komende jaren gerealiseerd door de jongste groepen ’s morgen naar school te laten gaan en de andere groepen in de middaguren.
De zoektocht naar een geschikte locatie van de uitbreiding elders wordt voorlopig geparkeerd.

2022 Een jaar waar in Gambia veel is gebeurd en waar we met ondersteuning van onze donateurs en sponsors het werk hebben kunnen voortzetten.

 

28-01-2022 Bestuur Kans voor Gambia