woensdag 21 februari 2024

Jaarverslag 2020 stichting “Kans voor Gambia”

Het bestuur van de stichting ‘Kans voor Gambia’ heeft in 2020 maar tweemaal fysiek vergaderd door de coronabeperkingen.

Door deze beperkingen was het ook niet mogelijk om activiteiten te organiseren om fondsen te werven voor “onze” Fankanta Daycare and Nursery School. Gelukkig hebben onze donateurs en sponsors ons niet in de steek gelaten waardoor we in staat waren de salarissen van het schoolpersoneel grotendeels door te betalen.

Doordat het schoolbestuur in Gambia niet goed had opgelet werden er in eerste instantie meer leerlingen aangenomen dan was afgesproken. Aangezien de ouders een kleine bijdrage dienden te betalen kwamen een aantal kinderen na verloop van tijd niet meer opdagen.
Ook heeft de school een hele periode stil gelegen en is in oktober weer van start gegaan. De oudste kinderen stroomden door naar een openbare lagere school waar ze in groep 5 instroomden. Dit gaf ook weer ruimte om nieuwe leerlingen aan te nemen.
Gelukkig hebben onze leerlingen, team en bestuur niet veel last ondervonden van Corona.

In februari heeft onze voorzitter om persoonlijke redenen het voorzitterschap neergelegd. Dit betekent dat er momenteel een vacature is. We hebben Loes en Martin …. bereid gevonden om ons te ondersteunen totdat we weer een voltallig bestuur hebben. Loes en Martin zijn ook betrokken bij een eigen project in Gambia en hebben ons met raad en daad ondersteund bij de realisatie van de “Fankanta Daycare and Nursery School”.

Een andere tegenvaller was dat de Challenge Antwerpen-Banjul niet door kon gaan. Er hadden zich al 5 teams opgegeven om voor ons te rijden. De opbrengst hiervan was bestemd om de volgende stap te zetten in het realiseren van een volwaardige primaryschool (3-12 jaar).
In ons streven om Fankanta over 8 jaar grotendeels (90%) zelfstandig te laten opereren is (te) weinig voortgang geboekt:

  • de winkeltjes bij de school zijn verhuurd maar door de lockdown waren er nauwelijks mogelijkheden om te verkopen en zodoende kwamen er ook nauwelijks huuropbrengsten;
  • bij de start van school was de schooldirectie niet consequent genoeg in het innen van het schoolgeld;
  • onze contactpersoon heeft te weinig aandacht besteed aan de verkoop van de kleren die we regelmatig stuurden;
  • de voorgenomen activiteiten om in Farato geld te genereren konden ook geen doorgang vinden.

Zowel in Nederland alsook in Gambia gaan we verder met het zoeken naar sponsors en het oppakken van diverse activiteiten om te blijven ondersteunen en om geld bijeen te krijgen voor de uitbreiding, het realiseren van een volledige primary school.

2020 Een droevig jaar, waarin we met ondersteuning van onze donateurs en sponsors het werk, helaas beperkt, hebben kunnen voortzetten.

14-01-2020 Bestuur Kans voor Gambia