woensdag 21 februari 2024

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Kans voor Gambia (hierna: “Kans voor Gambia”) respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je aan de stichting verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeert Kans voor Gambia jou over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Wanneer je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kans voor Gambia verwerkt je persoonsgegevens omdat je vrijwilliger bij ons bent, ons steunt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s

Verkrijging persoonsgegevens

In de meeste gevallen krijgen wij jouw persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld omdat je contact met ons opneemt, je visitekaartje of logo aan ons verstrekt of uit telefoongesprekken of e-mailcontact met jou.

Daarnaast is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens op een andere manier verkrijgen, bijvoorbeeld via een derde die aangeeft dat je interesse hebt in onze stichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen en doelen

Kans voor Gambia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over de activiteiten en doelen van onze stichting
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je te informeren over de activiteiten en doelen van onze stichting en de mogelijkheden om ons te helpen/sponsoren
 • Het incasseren van jouw donatie/gift
 • Informatie te verstrekken op onze website (bijvoorbeeld van een actie die jij hebt opgezet om geld in te zamelen, logo’s van onze sponsoren op de website)
 • Om je een nieuwsbrief toe te kunnen sturen
 • Voor administratieve doeleinden
 • Kans voor Gambia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens zijn:

 • De uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld sponsorbetaling)
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Omdat u toestemming heeft gegeven

Geautomatiseerde besluitvorming

Kans voor Gambia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kans voor Gambia) tussen zit.

Bewaartermijn

Kans voor Gambia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kans voor Gambia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kans voor Gambia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kans voor Gambia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kans voor Gambia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Kans voor Gambia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .

Klachten

Kans voor Gambia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens:

Stichting Kans voor Gambia
Merelplein 14
5961 VN Horst

E:

W: https://kansvoorgambia.nl