woensdag 29 november 2023

Verslag bezoek oktober - november 2023

Aankomst
Niemand wist dat Hay en Hubertine zouden komen, het was dus een totale verrassing voor iedereen. Het was muisstil in de klassen toen zij aankwamen en de 143 kinderen waren met volle aandacht bij de les. Ook was het rondom de school heel netjes, er lagen geen stukjes papier, geen onkruid en er waren al gedeelten van het gebouw opnieuw geschilderd.

Waterpomp/tank
De pomp was al een hele tijd buiten bedrijf. Het bleek dat bij het onderhoud van het schoolterrein slangen waren beschadigd. Gelukkig zag de installateur in dat de slangen niet diep genoeg in de grond waren gelegd en hij heeft de kosten voor de reparatie op zich genomen. Nu liggen de slangen dieper in de grond en de bovengrondse slangen zijn extra beschermd met een pvc-buis.

Tijdelijk een klas gemaakt van de ontvangstruimte
De school is uitgebreid met een klas. Omdat het dit jaar nog niet mogelijk om ’s middags met een enkele groep te werken heeft de school de keuze gemaakt om het kantoor en de ontvangstruimte tijdelijk om te turnen tot een klaslokaal. Volgend jaar komt er weer een klas bij en dan gaan 2 klassen (de oudere leerlingen) ’s middags naar school. Door met twee tijden te werken is het mogelijk meer kinderen nu en in de toekomst naar school te laten gaan.
Ook wordt bekeken of de winkeltjes omgebouwd kunnen worden tot klaslokalen. Enerzijds is er ruimtegebrek en anderzijds brengen de winkeltjes aan huur nauwelijks iets op. Binnenkort wordt in overleg met de stichting hier een besluit over genomen.
Fijn dat het schoolbestuur nu ook zelf oplossend aan de slag is gegaan.

Onderhoud van de school en het buitenterrein
De kosten hiervan worden gedragen door de stichting, hier was enige onduidelijkheid over. Het schoolteam kan bij Ishaka aankloppen en hij bekijkt wat er gedaan moet worden.

Financiën
Het streven is dat de school over een aantal jaren grotendeels zelf voor het grootste deel van de benodigde inkomsten kan zorgen. Het betreft dan met name de jaarlijkse kosten voor leraren en lesmaterialen. Om hier stappen in te maken is het nodig om een duidelijk financieel overzicht te hebben. Helaas is dat tot op heden onvoldoende gelukt. Er zijn nu afspraken gemaakt dat de penningmeester maandelijks een overzicht maakt, hierbij wordt hij ondersteunt door Ton.

De realiteit is dat de mensen erg arm zijn en dat men de komende jaar sterk afhankelijk blijven van onze ondersteuning.

Eigen inbreng
Het betalen van de schoolfees (het schoolgeld) gaat met vallen en opstaan. Het schoolgeld is niet voldoende om de kosten te dekken. De opzet is dat ouders, naar vermogen, hun verantwoordelijkheid nemen.

Kledingverkoop
Hiermee wordt doorgegaan totdat bijna alles verkocht is. Daarna wordt gekeken of het nog zinvol is om kleding te versturen voor de verkoop. De transportkosten zijn flink gestegen en de verkoop brengt nauwelijks voldoende op om de kosten te dekken.